سیستم کنترل تردد (کنترلر)

مهمترین جزء یک سیستم کنترل تردد واحد کنترلر یا ACU  - Access Control Unit میباشد. وظیفه هماهنگی و یکپارچه سازی سیستم کنترل تردد بر اساس ورودی ها، خروجیها و صدور فرمانهای مرتبط بر عهده این واحد میباشد.
با توجه به سیاستهای مجموعه و حساس بودن محیط نوع محدود سازی و فعال شدن ورودی – خروجیها تعریف میشوند. به طور کلی انواع کنترلر ها در سیستم کنترل تردد یک هدف را دنبال مینمایند پیاده سازی سیاستهای مجموعه جهت حفظ امنیت با راندمان بالا .
تفاوت عمده کنترلر ها در تعداد ورودی – خروجیها و نوع نرم افزار آنها میباشد که تعداد ورودی خروجیها از تک کانال تا 16 کانال متغیر میباشند همچنین نوع نرم افزار با توجه به درخواست مشتری میتواند مستقل ، آنلاین ، تحت وب و ... باشد.

 

Back To Top