سیستم کنترل دسترسی (کنترلر)

به منظور ارتقاء ضریب امنیتی و کنترل دسترسی افراد در شرکتها و سازمانها ، استفاده از سیستم کنترل تردد و دسترسی در دستور کار مجموعه ها قرا گرفته است.
سیستم کنترل تردد برای تخصیص دسترسی پرسنل به مکانهای مختلف بر اساس محدودسازی زمان و مکان طراحی و اهداف ذیل را دنبال مینماید :
- حفظ امنیت مجموعه به طور کلی
- تشخیص هویت پرسنل و کنترل زمان و مکان تردد
- امکان ردیابی و پیگیری رخدادها در یک بازه زمانی خاص

قابلیتهای سیستم کنترل دسترسی عبارتند از :
- کنترل دسترسی افراد از طریق صدور مجوز به دربها ، گیتها با استفاده از اثر انگشت ، کارت و کد.
- استفاده از نرم افزار کنترل تردد جامع جهت ذخیره سازی کلیه اطلاعات سیستم اعم مجاز ، غیر مجاز ، فرمانهای خارجی و... به همراه تهیه گزارشهای فیلتر شده و مدیریت یکپارچه اطلاعات.
- استفاده از قفلهای الکتریکی و الکترومغناطیسی (انتخاب بر اساس نوع درب) جهت تامین سطح امنیت مورد نیاز بر اساس نوع ورودی ، کاربری و موقعیت آن.
- هوشمند نمودن ورودیها با استفاده از سنسور مغناطیسی ، PIR  و ماژول آلارم
- قابلیت ترکیب سیستم کنترل دسترسی با آیفون و ریموت کنترل جهت صدور مجوز عبور به صورت همزمان.

اجزاء تشکیل دهنده یک سیستم کنترل دسترسی و تردد عبارتست از:
- کنترلر
- انواع ریدرها (کارتخوان، کارت و کد خوان و اثر انگشتی)
- انواع قفلهای الکتریکی و مغناطیسی
- انواع کلیدهای فشاری
- سنسورهای مغناطیسی و PIR
- ماژولهای آلارم و ریموت کنترل (Option)

کنترلر قلب سیستم کنترل دسترسی میباشد. تمامی اجزاء سیستم کنترل تردد به کنترلر متصل و طبق برنامه ریزی کنترلر رفتار مینمایند لذا بومی سازی این واحد (Access Control Unit) از لحاظ سخت افزار و نرم افزار قدرت پیاده سازی یک سیستم کنترل تردد یکپارچه را افزایش میدهد.

 

Back To Top